1. Kırış T, Bozboğa M, Turantan Mİ, Türker K, Canbolat A, İzgi N,  Hepgül K, Orakdöğen M, Gökay H, Kaya U: Arka çukur tümörlerinin epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 19-22, 1990

 2. Hepgül K, Türker K, Kırış T, Bozboğa M, İzgi N, Kaya U: Serebellar hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 29-32, 1990

 3. Bozboğa M, Kırış T, Turantan Mİ, İzgi N, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur meningiomaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 43-47, 1990

 4. İzgi N, Bozboğa M, Kırış T, Turantan Mİ, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur epidermoid ve dermoid tümörleri. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 65-69, 1990

 5. Turantan Mİ, Bozboğa M, İzgi N, Kırış T, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 162-166, 1990

 6. İzgi N, Bozboğa M, Hamamcıoğlu MK, Döşoğlu M, Kırış T, Canbolat A, Altuğ T: The effects of selenium and alpha-tocopherol on the free radicals in an experimental model of acute spinal cord injury. Turkish Neurosurgery 1: 119-123, 1990

 7. Hepgül K, Ünal F, Kırış T: Başarısız disk cerrahisinde sığ lateral resesin rolü. Ağrı Dergisi 4: 15-18, 1992

 8. Canbolat A, Önal Ç, Kırış T: A high-position basilar tip aneurysm approached via third ventricle: Case report. Surgical Neurology 39: 196-199, 1993

 9. Barlas O, Bayındır Ç, Hepgül K, Can M, Kırış T, Sencer E, Ünal F, Aral F: Bromocriptin induced cerebrospinal fluid fistula in patients with macroprolactinomas: Report of three cases and review of the literature. Surgical Neurology 41: 486-489, 1994

 10. Atabey R, Kırış T, Gündüz B, Uçar B, Toplamaoğlu H: Duyarlı antibioterapiye direnç gösteren bir beyin absesi: Olgu sunumu. Düşünen Adam 7: 61-64, 1994

 11. Atabey R, Kırış T, Şişli N, Toplamaoğlu H: İdyopatik spinal epidural lipomatozis: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 5: 82-85, 1995

 12. Kiriş T, Sankhla S, Lawton M, Zabramski J, Spetzler R : Microsurgical anatomy of the cavernous sinus. BNI Quarterly 12: 4-14, 1996

 13. Ünal F, Turantan İ, Kırış T, Önal Ç: Paget hastalığına bağlı sinir kökü basısında serbestleştirme, omurgada germe ve füzyon. Türk Nöroşirürji Dergisi 6: 125-129, 1996

 14. Kırış T, Atabey R, Toplamaoğlu H: Rapid resolution of  acute subdural hematoma. Turkish Neurosurgery 7: 24-27, 1997

 15. Direskeneli H, Kırış T: Romatoid Arthrit. Omurilik ve Omurga Cerrahisi (ed: Zileli M, Özer F), Saray Medikal Yayıncılık İzmir, Cilt:2: 769-776, 1997

 16. Kırış T, Ünal F: Nöroşirürjide Ameliyat Mikroskobu. Türk Nöroşirürji Dergisi 7: 97-105, 1997

 17. Lawton MT, Sankhla S, Kiris T, Daspit CP, Holliday MJ, Long DM, Spetzler RF: A classification scheme for large glomus jugulare tumors extending intracranially: experience with 22 patients. BNI Quarterly 14: 18-23, 1998

 18. Kırış T, Turantan İ: Lomber Disk Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayı: 85-90, 1998

 19. Aydınlı N, Kırış T, Özmen M, Çalışkan M, Ünal F, Minareci Ö, Tonguç E: Bir moyamoya olgusunda ensefaloduroarteriosinanjiozis yöntemi ile tedavi girişimi. Türk Pediyatri Arşivi 33: 52-56, 1998

 20. Döşoğlu M, Kırış T, İzgi N, Ünal F: Omurilik travmalarında ikincil hasar mekanizmaları. Ulusal Travma Dergisi 4: 147-157, 1998

 21. Ünal F, Kırış T, Önal Ç, İzgi N, Tükel T: Mukopolisakkaridozların nöroşirürjikal komplikasyonları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 61: 96-101, 1998

 22. Zabramski J, Kırış T, Cabiol J, Sankhla S, Spetzler R: Orbitozygomatic craniotomy. Technical note. Journal of Neurosurgery 89: 336-341, 1998

 23. Kırış T, İş M, İmer M, Güleç İ, Ünal F, İzgi N. Nöroşirürjide travma pratiği. Prospektif epidemiyolojik çalışma. Ulusal Travma Dergisi 4: 281-284, 1998

 24. İmer M, Hepgül K, Karasu A, Karalar T, Kırış T, Ünal F, İzgi N. Erişkinde gergin omurilik sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 61: 369-372, 1998

 25. Ünal F, Kırış T, Erkan K, Karalar T: The effect of intraventricular albumin osmotherapy on vasogenic edema and ICP. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 31: 46-51, 1998

 26. Ünal F, Kırış T, Yanık B, İzgi N, Hepgül K: Tek taraflı servikal faset çıkıklarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Dergisi 8: 101-105, 1998

 27. Döşoğlu M, Kırış T, İzgi N, Ünal F : The effects of deferoxamine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord injury. Journal of Turkish Spinal  Surgery 9: 55-62, 1998

 28. Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Türkoğlu Ü, Küçük M, Çobanoğlu S. Protective effect of the N-Methyl-D-Aspartate receptor antagonists, MK-801 and CPP on cold-induced brain oedema. Acta Neurochirurgica 141: 93-98, 1999

 29. İş M, Kırış T, Hepgül K. Transkranyal perforan yaralanma. Olgu sunumu. Ulusal Travma Dergisi 5: 52-54, 1999

 30. Kırış T, Görgülü A, , Ünal F, Türkoğlu Ü, Çobanoğlu S, Ekuklu G. Superoxide dismutase activity and the effect of N-Methyl-D-aspartate antagonists on lipid peroxidation in the early phase of cold injury. Research in Experimental Medicine 198: 341-347, 1999

 31. Kırış T, İş M, Ünal F, Hepgül K, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Türker K, Canbolat A: Servikal disk hernileri. Basit diskusektomi ve diskusektomiyle birlikte füzyon yapılan olguların karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 62: 61-67, 1999

 32. Hepgül K, Kırış T: Hiperaktif disfonksiyonel kranyal sinir patolojilerinin tedavisinde mikrovasküler dekompresyonun yeri. Ağrı 11: 19-26, 1999

 33. Kırış T, Döşoğlu M, İzgi N: The effect of the  NMDA antagonist      Dizocilpine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord trauma model in rat. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 32: 80-84, 1999

 34. Erkan K, Kırış T: A Brief guide to ventriculoperitoneal shunt selection. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 32: 104-111, 1999

 35. Erkan K, Ünal F, Kırış T : Terminal syringomyelia in association with the tethered cord syndrome. Neurosurgery 45: 1351-1360, 1999

 36.  Kırış T, Karasu A, Yavuz C, Erdem T, Ünal F, Hepgül K, Baloğlu H: Reversal of cerebral vasospasm by the nitric oxide donor SNAP in an experimental model of subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochirurgica 141: 1323-1329, 1999

 37.  Sencer S, Poyanlı A, Kırış T, Sencer A, Minareci Ö: Recent experience with moyamoya disease in Turkey. Eur Radiol: 10(4):569-72, 2000

 38.  Kırış T, Sencer S, Sencer A, Minareci Ö, İzgi N, Canbolat A: Tentoriel dural arteriovenous fistula: a report of four cases. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 33: 74-80, 2000

 39. Erkan K, Ünal F, Kırış T, Karalar T : Treatment of terminal syringomyelia in association with  tethered cord syndrome: clinical outcomes with and without syrinx drainage. Neurosurgical Focus 8: 1-6, 2000

 40. Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Türkoğlu Ü, Küçük M, Çobanoğlu S: Superoxide Dismutase Activity and  the effects of NBQX and CPP on Lipid Peroxidation in Experimental Spinal Cord Injury. Research in Experimental medicine. 199: 285-293, 2000

 41. Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S, Ünal F, İzgi N, Yanık B, Küçük M: Reduction of edema and infarction by Memantin and MK-801 after focal cerebral ischaemia and reperfusion in rat. Acta Neurochirurgica 142: 1287-1292, 2000

 42. Aydınlı N, Çalışkan M, Kırış T, Minareci M, Özmen M: .Konvülsiyon-İntrakraniyal Vasküler Malformasyon Birlikteliği. Çocuk Dergisi, Cilt 1- Sayı 4: 254-258, 2001

 43. Yavuz C, Aydın K, Kırış T, Sencer A: Manyetik Rezonans Görüntülemede Patent Anevrizmayı Taklit Eden İntrakranyal Kalsifikasyonlar “Olgu Sunumu”. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. Cilt 64, Sayı 4, 326-331, 2001

 44.  Kırış T, Turantan İ: Lomber Disk Herniasyonunun Cerrahi Tedavisi. Bel Ağrısı, Tanı ve Tedavi (ed. Emel Özcan), Bölüm 5.5 :267-274 . Nobel Kitabevi, 2002 İstanbul

 45.  Kırış T: Servikal Spondilotik Myelopatide Anterolateral Yaklaşımla Oblik Drilleme. Spinal Cerrahi (ed. Mehmet Zileli, Fahir Özer), Bölüm 44: 605-624. Saray Kitabevi, 2002,  İzmir

 46. Yanık B, Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S: Fokal serebral iskemi-reperfüzyon modelinde nimodipine ve memantinin etkileri. Türk Nöroşirürji Dergisi. Cilt 12, Sayı 3: 217-221, 2002

 47.  Yavuz C, Sencer A, Sencer S, Kırış T:  Travmatik ekstraaksiyel hematoma bağlı dural sinüs trombozu: Olgu Sunumu. . Türk Nöroşirürji Dergisi. Cilt 12, Sayı 3: 251-254, 2002

 48. Ustuner Z, Basaran M, Kiris T, Bilgiç B, Sencer S, Sakar B, Dizdar Y, Bavbek S, Onat H. Skull base plasmacytoma in a patient with light chain myeloma. Skull Base-An Interdisiplinary Approach 13: 167-171, 2003

 49. Karalar T, Ünal F, Karagöz Güzey  F, Kiris T, Bozdağ E, Sünbüloğlu E: Biomechanical analysis of cervical multilevel oblique corpectomy: an in vitro study in sheep. Acta Neurochirurgica 146: 813-818, 2004

 50. Kırış T: Kafa İçi Basınç Artması Sendromu. Nöroloji. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları (ed. Emre Öge),  Bölüm 19: 179-191. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004 İstanbul

 51. Kırış T, Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, İmer M, İzgi N: Surgical results in pediatric age Spetzler – Martin Grade I-III intracranial arteriovenous malformations. Childs Nervous System 21:69-74, 2005

 52. KırışT, Erden T, Sahinbas M, Omay B, Esen F: CSF Drainage for Prevention and reversal of cerebral vasospasm after surgical treatment of intracranial aneurysms. Cerebral Vasospasm (ed L Macdonald). Chapter 62, 255-258, 2005 , Thieme Verlag, New York

 53.  Is M, Uzan M, Unal F, Kiris T, Tanriverdi T, Mengi M, Kilic N: Intraventricular albumin: an optional agent in experimental post-traumatic brain edema. Neurological Research 27 (1): 67-72, 2005

 54. Kırış T, Sencer A: Subaraknoid kanamanın komplikasyonları. Temel nöroşirürji (ed. Kaya Aksoy), Cilt 1, Kısım 3, Bölüm 45: 448-456. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2005, Ankara

 55. Kırış T, Görgülü A: Omurilik Travmaları. Travma (ed. Ertekin C., Taviloğlu K., Güloğlu R., Kurdoğlu M.), Bölüm 14: 805-818. İstanbul Medikal Yayıncılık,  2005, İstanbul

 56.  Görgülü A, Kırış T: Eksitatör Aminoasidler ve Eksitotoksisite. Bölüm 1.Türk Nöroşirürji Dergisi 15: 33-38, 2005

 57.  Kırış T, Görgülü A: Eksitatör Aminoasidler ve Eksitotoksisite. Bölüm 2. Türk Nöroşirürji Dergisi 15: 39-44, 2005

 58. Özsüer H, Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S: The effects of Memantine on lipid peroxidation following closed head trauma in rats. Neurosurgical Review: 28 : 143-147,  2005

 59. Aydınlı N, Tatlı B, Çalışkan M, Özmen M, Cıtak A, Ünüvar A, Baykal T, Ömeroğlu RE, Aydın K, Sencer S, Sencer A, Kırış T: Stroke in childhood: experience in Istanbul, Turkey. JTrop Pediatr. 2006 Jun;52(3):158-62. Epub 2006 Apr 24.

 60.  Yavuz C, Sencer A, Kabataş S, İmer M, Kırış T, Ünal F: Longitudinal klivus kırıkları: Üç olgu sunumu. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 12(4):321-325, 2006.

 61. Sencer A, Kırış T: Intracranial dural arteriovenous fistulas. A brief review on classification and general fatures. Turkish Neurosurgery 2006; 16:57-64

 62. Sencer A, Kırış T: Recent advances in surgical and intensive care management of subarachnoid hemorrhage. Neurol Res. 2006 june, 28:415-23 Review.

 63.  Civelek E, Kiris T, Hepgul K, Canbolat A, Ersoy G, Cansever T.: Anterolateral approach to the cervical spine: major anatomical structures and landmarks. Technical note. J Neurosurg Spine, 2007 Dec;7(6):669-78

 64. Civelek E, Cansever T, Karasu A, Sabanci A, Sencer A, Kiris T. Chronic subdural hematoma after endoscopic third ventriculostomy. Case report. Turk Neurosurg, 2007 Oct, 17(4):289-93

 65. Civelek E, Karasu A, Cansever T, Hepgul K, Kiris T, Sabancı A, Canbolat A. Surgical anatomy of the cervical sympathetic trunk during anterolateral approach to cervical spine. Eur Spine J.2008 Jun 12

 66. Cansever T, Canbolat A, Kırış T, Sencer A, Civelek E, Karasu A. Effects of arterial and venous wall homogenates, arterial and venous blood, and different combinations to the cerebral vasospasm in an experimental model. Surg Neurol. 2008 May 29

 67. Kiris T, Kilinçer C. Cervical spondylotic myelopathy treated by oblique corpectomy: a prospective study. Neurosurger, 2008 Mar; 62(3): 674-82, discussion 674-82.

 68. Aydin K, Terzibaşioglu E, Sencer S, Sencer A, Suoglu Y, Karasu A, Kiris T, Turantan MI. Localization of cerebrospinal fluid leaks by gadolinium-enhanced magnetic resonance cisternography:a 5 -year single-center experience. Neurosurgery, 2008 Mar; 62(3):584-9, discussion 584-9.

 69. Karasu A, Cansever T, Sabanci PA, Kiriş T, Imer M, Oran E, Sencer A, Unal F. (Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience) Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008 Jan, 14(1):59-64. Turkish.

 70. Cansever T, Civelek E, Sencer A, Karasu A, Kiriş T, Hepgül K, Can H, Canbolat A. Spinal cavernous malformations: a report of 5 cases. Surg Neurol. 2008 Jun 69(6):602-7, discussion 607. Epub 2008 Mar 4

 71. Sencer A, Arica O, Kiris T, Gorgulu A, Aktan D. Effects of memantine and MK-801 on ischemia in an experimental model of acute subdural hematom.

 

Yurtdışı Hakemli Dergilerde yayınlanmış olan makalelerime uluslararası tıp dergilerinde 100 den fazla atıf yapılmıştır.